Vilkår

Standardvilkår terms of use

Denne side stilles til rådighed af KPH – Københavns projekthus, Enghavevej 80C, 3. sal, 2450 København SV (herefter benævnt TAG DEL). Når du besøger og bruger TAG DEL platformen eller benytter ydelser fra TAG DEL, accepterer du nedenstående vilkår. Vilkårene kan kun fraviges ved særskilt aftale indgået mellem brugeren og TAG DEL

I. Generelle brugervilkår

Sammenfatning og beskrivelse af tjenesten

TAG DEL konceptet og platformen er en unik, landsdækkende webbaseret social medie platform for samfundsengagement og aktivt medborgerskab, indeholdende bl.a. et webbaseret interaktivt projekt-værktøj, crowdsourcing platform og online community målrettet borgere, frivillige foreninger, offentlige institutioner og virksomheder. TAG DEL har som ambition og ønske at være en ramme for skabelsen af bedre løsninger på samfundets udfordringer og styrke det aktive medborgerskab ved at lade brugernes fællesskab, kreativitet, samarbejde og ressourcer være drivkraften bag frembringelsen af nye og bedre løsninger på vores samfunds udfordringer.

Intellektuelle ejendomsrettigheder

Ved at anvende TAG DEL samt affilierede tjenester indvilger du i, at du ikke vil krænke TAG DELs eller tredjemands ophavsrettigheder, varemærkerettigheder eller andre immaterielle rettigheder.

Ved at oprette indhold, herunder billeder, tekst mv., på TAG DEL platformen (tagdel.dk), indestår du for at have de fulde rettigheder til det pågældende materiale, herunder alle immaterielle rettigheder til indholdet. Du indestår endvidere for, at det pågældende indhold ikke er krænkende i henhold til gældende lovgivning, herunder men ikke begrænset til straffeloven og markedsføringsloven. Ved oprettelse af indhold på TAG DEL, giver du samtidigt og øjeblikkeligt TAG DEL tilladelse til fremvisning samt relevant markedsføring af dit indhold på samtlige hjemmesider henhørende under TAG DEL.

Ansvar for indhold

Indholdet på TAG DELs hjemmesider er i udbredt omfang brugergenereret. TAG DEL kan derfor ikke garantere for nøjagtigheden, kvaliteten eller lovligheden af det brugergenerede indhold, idet TAG DEL udelukkende stiller tekniske faciliteter til rådighed for brugerprofilernes egne indlæg omkring udfordringer, løsninger og planlægning af aktiviteter (begivenheder).

Som bruger af TAG DEL, indvilger du i at friholde TAG DEL for ethvert ansvar i forbindelse med dine handlinger på TAG DELs hjemmesider. Du indvilliger ligeledes i ikke at holde TAG DEL ansvarlig for handlinger, som andre brugere foretager sig på TAG DELs hjemmesider. TAG DEL er en åben kommunikationsplatform og alene en teknisk ramme med brugergenereret indhold. TAG DEL er derfor ikke ansvarlig for brugernes oprettelse af indhold som måtte krænke den enkelte bruger, lovgivningen eller tredjemands rettigheder i øvrigt.

TAG DEL er forpligtet til at fjerne krænkende materiale i henhold til lovgivning om fritagelse for ansvar for formidlere af sociale tjenester på internettet (E-handelslovens § 16) efter henvendelser fra de pågældende rettighedshavere. Sådanne henvendelser kan ske til abuse@tagdel.dk, hvorefter TAG DEL straks vil behandle henvendelsen.

TAG DEL forbeholder sig dog endvidere den fulde ret til efter et frit skøn og også uden anmodning herom at slette indhold eller dele heraf, herunder brugergeneret indhold på sine hjemmesider der ikke vurderes at efterleve principper for takt og tone (se ”Adfærdsregler” nedenfor).

Rettigheder over indhold

Brugergenereret indhold og brugerdata, herunder indlæg i åbne fora forfattet af brugerprofiler på TAG DELs hjemmeside betragtes som ”open source”, som alle har ret til at benytte. Dette indhold er offentligt tilgængeligt. Dette udgangspunkt kan kun fraviges ved specifik og direkte aftale med TAG DEL.

Alle brugerdata, der præsenteres i 'lukkede fora' (lukkede udfordringer) på TAG DELs hjemmeside er at betragte som eksklusivt tilhørende den brugerprofil, der er ophavsmand til det pågældende indhold. Ophavsmanden vil, efter en konkret vurdering, være den part, der har aktiveret, at det pågældende forum skal være lukket, forestået invitationer til deltagere i det lukkede forum samt genereret indholdet heri.

Enhver brug af brugerdata og øvrigt indhold fra lukkede fora, skal reguleres og sanktioneres af den part, der har oprettet og det pågældende lukkede forum. TAG DEL er ikke ansvarlige for tab i forbindelse med tredjemands anvendelse af indhold fra lukkede fora, da TAG DEL blot stiller de tekniske faciliteter for informationsudvekslingen til rådighed.

Erstatningsansvar

TAG DEL er ikke ansvarlige for tab af data, goodwill eller andet økonomisk tab forbundet med brugen af hjemmesiderne, fora eller ydelserne henhørende under TAG DEL.

Force majeure

I forlængelse af ovenstående er TAG DEL ikke erstatningsansvarlige for tab, som skyldes: nedbrud i og/eller svigtende adgang til IT-systemer eller ødelæggelse/beskadigelser af data i disse systemer, der kan henføres til nedennævnte begivenheder, uanset at det er TAG DEL (eller anden samarbejdspartner), der står for driften af systemerne: Svigt i strømforsyning eller telekommunikation hos TAG DEL, lovindgreb, terror eller hærværk (herunder computervirus og -hacking), uroligheder, oprør, sabotage, krig, naturkatastrofer, uventede prisstigninger, strejke, lockout, boykot eller blokade, uanset om konflikten er rettet mod eller iværksat af TAG DEL selv eller dennes organisation, og uanset konfliktens årsag og udbredelse.

Betaling

Det er gratis at lade sig registrere samt anvende TAG DELs hjemmeside. TAG DEL opkræver dog betaling for visse særlige ydelser og services. Såfremt TAG DEL kræver betaling for en ydelse, vil du forud for betaling blive præsenteret for prisen i danske kroner (DKK), inkl. moms, til din gennemgang og accept. TAG DEL kan til enhver tid ændre priserne for disse ydelser og services ved behørig og individuel varsel, inden ændringerne træder i kraft.

Betaling sker med betalingskort på hjemmesiden eller ved tilsendelse af faktura til kunden. TAG DEL accepterer betaling med Dankort/VISA-Dankort. Alle betalingsoplysninger krypteres med Secure Socket Layer (SSL), der medfører, at betalingsoplysningerne samt andre personlige informationer kodes og beskyttes under transaktionen. Udbyderen af betalingstransaktionen er godkendt med E-mærket.

Fortrydelsesret

I forbindelse med køb af ydelser og services hos TAG DEL påbegynder TAG DEL erlæggelsen af disse ydelser og services umiddelbart efter købet. Af denne grund ophører din 14 dages fortrydelsesfrist fra det tidspunkt, hvor ydelsen gøres tilgængelig for dig.

Du accepterer, at udførelsen af ydelsen påbegyndes inden udløb af de 14 dages fortrydelsesret, og at du efter påbegyndelsestidspunktet ikke kan fortryde aftalen. Der er således ikke 14 dages fortrydelsesret på ydelser erhvervet hos TAG DEL.

Tvister

Tvister om forståelsen af nærværende standardbetingelser indbringes for Københavns Byret som første instans og afgøres efter dansk ret.

Ændringer eller rettelser

TAG DEL kan til enhver tid skriftligt ændre eller rette disse vilkår. Ændringerne eller rettelserne vil træde i kraft på det førstkommende af følgende tidspunkter: (a) næste gang du tilføjer eller ændrer indhold på TAG DELs hjemmesider, eller (b) 30 dage efter ændringen af vilkårene.

II. Datapolitik

TAG DELs håndtering af dine personlige oplysninger er beskrevet i denne datapolitik. Alle registrerede brugerdata på TAG DELs hjemmeside er beskyttet i overensstemmelse med persondataloven og alle personlige oplysninger behandles kun af betroede medarbejdere eller eksterne databehandlere hos TAG DEL.

Personlige oplysninger

Dine personlige oplysninger er alle oplysninger, der kan anvendes og henføres til at identificere dig, herunder navn, adresse, køn, billede og e-mailadresse mv. TAG DEL indsamler, bruger og deler personlige oplysninger med henblik på at administrere og drive TAG DELs hjemmesider. TAG DEL beskytter dine personoplysninger med henblik på, at du kan føle dig tryg og sikker i din færden på TAG DELs hjemmesider. TAG DEL er ”dataansvarlig” i Persondatalovens forstand.

Som bruger af TAG DELs hjemmesider, indvilliger du i, at TAG DEL (den dataansvarlige) indsamler, overfører, lagrer og anvender dine personlige oplysninger på servere placeret i Danmark eller andre steder i verden, som nærmere beskrevet nedenfor i TAG DELs datapolitik. Du er ansvarlig for, at dine personlige oplysninger er nøjagtige samt at beskytte oplysninger omkring din adgangskode mv.

Indsamling

Såfremt du vælger at give TAG DEL personlige oplysninger, samtykker du til overførsel og lagring af disse oplysninger på TAG DELs servere. Du giver samtidig samtykke til, at TAG DEL kan dele dine personlige oplysninger med koncernforbundne selskaber eller tjenesteudbydere, der hjælper TAG DELs forretningsaktiviteter.

I det omfang tredjepart bistår behandling af brugerdata på TAG DEL, vil dette kun ske efter instruks fra databehandleren TAG DEL. Denne behandling vil i øvrigt blive reguleret gennem en databe-handleraftale, hvor databehandler forpligtes til fuld og helt at efter-leve Datapolitik for TAG DEL.

Beskyttelse af oplysninger

TAG DEL sælger eller videregiver ikke dine personlige oplysninger til tredjemand til brug for deres markedsføringsformål uden dit udtrykkelige samtykke foruden videregivelse til koncernforbundne selskaber eller tjenesteudbydere, der hjælper TAG DELs forretningsaktiviteter, som ovenfor anført.

TAG DEL er forpligtet til at videregive personlige oplysninger i det omfang, at dette følger af lovkrav. TAG DEL sletter dine personlige oplysninger, når TAG DEL ikke længere har behov for dem til de formål, der er beskrevet tidligere. TAG DEL bevarer dog i overensstemmelse med lovgivningen de oplysninger, der er nødvendige til at løse konflikter, håndhæve TAG DELs politikker og forhindre ulovlig aktivitet.

Offentligt tilgængelige oplysninger

Oplysninger, du lægger ud på TAG DELs hjemmesider i forbindelse med din eller andres brug i de enkelte ”udfordringer” eller i andre offentlige fora på TAG DELs hjemmesider, er offentligt tilgængelige.

Cookies

På TAG DELs hjemmesider vil TAG DELs eller vores leverandører anvende cookies (små filer automatisk placeret og lagret på din harddisk). TAG DEL tillader ikke, at vores leverandører indsamler personlige oplysninger om dig ved at benytte disse cookies. Disse cookies bliver alene anvendt til at analysere besøgene på TAG DELs hjemmesider samt tilpasse ydelser, indhold samt måle salgsfremmende aktiviteter.

TAG DEL bruger cookies til at identificere dig og vedligeholde din login-status. Du er altid velkommen til at afvise cookies, hvis din browser tillader det, men dette kan forstyrre din brug af nogle af TAG DELs hjemmesidefunktioner og ydelser. Yderligere information omkring accept af cookies finder du i din browsers hjælpefunktion.

Adgang til og ændring af personlige oplysninger

Du kan se, ændre eller slette dine personlige oplysninger i din brugerprofil på TAG DELs hjemmeside. Såfremt du ønsker at få overblik over hvilke af dine personlige oplysninger TAG DEL er i besiddelse af, som ikke er tilgængelige i din brugerprofil, kan du rette henvendelse herom til [support@tagdel.dk].

TAG DEL forbeholder sig retten til at opkræve et rimeligt gebyr for arbejdet i forbindelse med indsamlingen og fremsendelsen af en oversigt over de lagrede personlige oplysninger. Dette beløb vil dog ikke overstige, hvad der er lovligt tilladt.

Formelt ejerskab af brugerdata og teknisk platform

KPH - Københavns Projekthus er ansvarlig for brugerne på TAG DELs hjemmeside og er formel ejer af registrerede data om brugerne på TAG DELs hjemmeside.

Aion ApS er ansvarlig for den tekniske drift af platformen bag TAG DELs hjemmeside. Aion ApS ejer den tekniske platform bag hjemmesiden, mens KPH - Købehavns Projekthus har eksklusiv brugsret reguleret gennem gældende samarbejdsaftale.

Tilsynsmyndighed

I Danmark overvåges behandlingen af personoplysninger af Data-tilsynet, som kan kontaktes på Borgergade 28, 5., 1300 København K. eller på dt@datatilsynet.dk.

III. Adfærdsregler

TAG DEL ønsker at gøre hjemmesiden til er rart og konstruktivt sted at være for samtlige brugere. Som bruger af TAG DEL indvilger du derfor i at udvise en venlig og høflig adfærd overfor samtlige aktører, herunder andre brugere og TAG DELs administratorer.

TAG DEL ønsker endvidere specifikt at fremelske den kreative og konstruktive debat, hvorfor det på hjemmesiden skal være muligt for alle at ytre sig frit. TAG DEL opfordrer derfor alle hjemmesidens brugere til at udvise tolerance, forståelse og åbenhed.

For at samtalen bliver konstruktiv er det nødvendigt med nogle ba-sale regler for takt og tone i indlæg (udfordringer og forslag) og kommentarer på TAG DELs hjemmeside. Dette er baggrunden for nedenstående adfærdsregler på TAG DELs hjemmesider. Hvis reglerne brydes forbeholder vi os retten til at fjerne det enkelte ind-læg eller i særligt grove eller gentagende tilfælde blokere selve brugerprofilen på hjemmesiden.

Oprettelse af indhold på hjemmesiden

Indhold og kommentarer der oprettes på TAG DELs hjemmeside, skal være i overensstemmelse med lovgivningen og ikke stride mod tredjemands rettigheder.

TAG DEL tillader alene indhold med et sobert indhold, og porno-grafisk, racistisk, injurierende, diskriminerende, voldeligt eller på andre måder anstødeligt indhold accepteres ikke. Indhold må end-videre ikke indeholde personlige oplysninger som omfattet af TAG DELs datapolitik. Indlæg på hjemmesiden må ikke have karakter af kommerciel annoncering eller anden markedsføring af egne varer og tjenesteydelser. Det henstilles i øvrigt til, at indhold, herunder indlæg og kommentarer, i videst muligt omfang skal være relevante og således omhandle de stillede temaer og udfordringer.

Indhold, der ikke er i overensstemmelse med ovennævnte eller lovgivningen i øvrigt, vil blive slettet uden varsel.

Oprettelse som bruger på hjemmesiden

Du skal være fyldt 13 år, for at kunne oprette en profil på TAG DELs hjemmeside. TAG DEL forbeholder sig retten til ultimativt at slette brugerprofiler, såfremt det dokumenteres, at dette alderskrav er forsøgt omgået, evt. men ikke begrænset til afgivelsen af urigtige op-lysninger i forbindelse med oprettelsen af profilen.

Takt og tone

Regler for indlæg på TAGDEL.dk

  • Regel 1 Udfordringer, forslag og kommentarer må ikke være i strid med gældende lovgivning.
  • Regel 2 Der må kun oprettes en brugerprofil pr. person. Brugerprofiler må ikke være anonyme eller falske.
  • Regel 3 Udfordringer, forslag og kommentarer skal forholde sig til samfundsrelevante udfordringer og løsning af disse.
  • Regel 4 Udfordringer, forslag og kommentarer må ikke være racistiske eller injurierende.
  • Regel 5 Udfordringer, forslag og kommentarer må ikke være skrevet i en grov tone.
  • Regel 6 Udfordringer, forslag og kommentarer må ikke udlevere personlige oplysninger.
  • Regel 7 Udfordringer, forslag og kommentarer må ikke have karakter af kommerciel annoncering.
Regulering af indhold på hjemmesiden

TAG DEL kan på eget initiativ, eller på vegne af en konkret anmel-delse, vælge at fjerne indhold, der ikke er i overensstemmelse med nærværende regler samt de generelle brugervilkår i øvrigt.

Indhold, der af andre brugere skønnes at være i strid med nærvæ-rende regler samt de generelle brugervilkår i øvrigt, kan anmeldes til TAG DEL ved at klikke på ”Anmeld” funktion, lige ved siden af datomærket. TAG DEL behandler og vurderer løbende indkomne anmeldelser.

Sanktioner

Foruden at forbeholde sig retten til uden begrundelse at slette ind-hold på hjemmesiden kan TAG DEL vælge at tildele advarsler til de pågældende brugerprofiler bag det krænkende indhold på hjem-mesiden. Ved grove eller gentagne overtrædelser af TAG DELs standardvilkår kan TAG DEL uden varsel udstede en midlertidig karantæne eller ultimativt en permanent blokering/sletning af en brugerprofil.

Såfremt en bruger ikke er enig i grundlaget for en tildelt sanktion; fjernelse af indlæg, en midlertidig eller permanent blokering af brugerprofil på hjemmesiden, kan denne påklage denne afgørelse til TAG DEL på mail: abuse@tagdel.dk. Alle klagere modtager et skriftligt begrundet svar på klageinstansens konklusion inden for 3 dage. Ved medhold gendannes de sanktionerede indlæg og bru-gerprofiler.